“Practice what you preach” - adsysco.nl
“Practice what you preach”

3 februari 2021

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

PietPraat met Joke Bandstra, directeur-bestuurder De Skûle Welzijn

In de aanloop naar de in 2018 ontstane gemeente Waadhoeke in Noordwest Friesland werden drie kleine welzijnsorganisaties samengevoegd en ondergebracht in De Skûle Welzijn. Ruim 30 medewerkers waren actief in zo’n 40 steden en dorpen. De verscheidenheid aan problematieken, de omvang van het werkgebied (>300km²) en een basisorganisatie die nog niet op orde was, waren voor Joke Bandstra, sinds mei 2019 directeur-bestuurder van De Skûle Welzijn, aanleiding om een visie/missie-traject te starten. De opdrachtgevers (Harlingen en Waadhoeke) beaamden dit voornemen en hebben het traject actief ondersteund met mensen en middelen. Beide gemeenten wilden graag een krachtige welzijnsorganisatie met gemotiveerde medewerkers, maar ook meetbare prestatieafspraken en vooral aansprekende resultaten.

Totstandkoming van de missie, visie en strategie

Joke koos ervoor medewerkers nauw te betrekken bij de totstandkoming van de missie, visie en strategie van De Skûle Welzijn. Sterker nog, om te voorkomen dat het enkel een feestje van het bestuur zou blijven, was zij vaak niet eens betrokken bij de opzet van de teamdagen over deze onderwerpen. Daar staat tegenover dat de medewerkers nu ook aanspreekbaar zijn op hun missie, visie en strategie. Deze benadering kostte wat tijd, maar heeft er wel toe geleid dat de gewenste omslag van de organisatie een breed draagvlak heeft en daardoor sneller verloopt.

Een tweede motief voor deze democratische werkwijze was dat Joke van haar medewerkers verwacht dat zij ook zo met de bewoners omgaan. Betrokkenheid motiveert en is de bron van succes. Wil De Skûle Welzijn succesvol zijn, dan zal zij samen met de inwoners aan de slag moeten. De door de medewerkers gekozen kernwaarden (Gelijkwaardig, Betrouwbaar, Verbonden, Samenwerken) zullen dagelijks in werk zichtbaar moeten zijn, alsof je je eigen voorbeeld bent. “Practice what you preach”, aldus Joke.

Vervolg van het visie/missie-traject

Eerder spraken we over het notenkraken om richting te geven aan de organisatie van mensen, middelen en methoden. Bij De Skûle Welzijn betekende dit vooral een omslag van aanbod- naar vraaggericht werken en de introductie van strakke KPI’s die goed gemonitord worden. Om dat te realiseren wordt de organisatie opnieuw ingericht. De introductie van RegiCare als centraal informatiesysteem was één van de eerste tactische beslissingen die volgden op het missie/visie-traject. Hierdoor konden alle werkprocessen van De Skûle Welzijn eenduidig worden vastgelegd waardoor de gewenste monitoring mogelijk werd. De implementatie van RegiCare kon voortborduren op de missie, visie en strategie. Hier en daar werd er wat aangescherpt en verder geconcretiseerd om de informatiebehoefte strak te krijgen. Betere beslissingen, betere dienstverlening en betere verantwoording zijn hiervan de opbrengsten.

De Skûle Welzijn is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop ICT een succesfactor wordt: “eerst organiseren, dan automatiseren”. ICT staat nooit op zichzelf maar moet ingebed zijn in het grotere geheel dat organisatie heet. Dat heeft Joke goed in de gaten.